ابطال سند رهنی در گرو بانک

ابطال سند رهنی و 2 مصادیق ابطال
همانطور که می‌دانید سند رسمی به سندی گفته می‌شود که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم وثبت می‌شود. به موجب این سند فرد راهن ملک و...