دعاوی ثمن معامله

استرداد ثمن معامله چه شرایطی دارد؟
در بسیاری از موارد ممکن است معامله ای بر روی ملکی منعقد شود و مقداری از ثمن معامله یا تمام آن به فروشنده پرداخت شود اما بعد از...
مطالبه ثمن معامله در چه صورتی امکان پذیر است؟
در صورت نقض تعهد به پرداخت ثمن معامله از سوی خریدار، فروشنده می تواند به طرفیت شخص مذکور دعوای مطالبه ثمن معامله را به عنوان یک دعوای...