دعاوی الزام به تحویل و تسلیم

الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک
الزام خریدار به تخلیه ملک و استرداد آن بخشی از تعهد فروشنده در انعقاد معامله است. یکی از ویژگی های فروش ملک این است که...