دعاوی ابطال و فسخ معامله

دعوای بطلان قرارداد به جهت فضولی بودن
ابطال معامله فضولی یکی از تدابیر قانونگذار،در مواقعی می باشد که ملکی بدون اجازه مالک مورد خرید و فروش قرار می گیرد و مبایعه نامه برای...
فسخ مبایعه نامه ملک در چه شرایطی امکان پذیر است؟
فسخ مبایعه نامه ملک ( قولنامه) به معنی پایان دادن به مبایعه نامه و بر هم زدن عقد توسط خریدار یا فروشنده می باشد. اصل...