دعاوی ملکی

نمونه دادخواست ابطال سند رسمی انتقال (1401) کلیک کنید
نمونه دادخواست ابطال سند رسمی انتقال در پایان این مقاله قرار داشته و قابلیت دانلود دارد. در دعاوی مربوط به ابطال سند، خواهان دعوا کسی...
وکیل متخصص امور ملکی
وکیل ملکی ، با تسلط بر قوانین ثبتی، مدنی، اجرای احکام، آئین دادرسی ،قانون مجازات ،قانون مسئولیت مدنی،قانون تجارت و همچنین با تکیه برتجربه و...
مطالبه خسارت قراردادی فروش ملک
خسارت قراردادی فروش ملک ( وجه التزام قراردادی ) ، مبلغی است که طرفین قرارداد  با توافق یکدیگر به عنوان جریمه تاخیر یا عدم انجام...
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک چه زمانی مطرح می شود؟
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در صورتی مطرح می شود که شخصی  از ملک دیگری ، به صورت غیر قانونی و بدون رضایت مالک استفاده...
تصرف عدوانی و نحوه طرح دعوای رفع تصرف عدوانی
تصرف عدوانی نوعی از غصب است و از جمله دعاوی مربوط به اموال غیر منقول می باشد که در زیر به تعریف ، انواع و...
دعوای تخلیه ید
تخلیه ید یک نوع دعوای مالکیت (منفعت) است که در آن « عدم مالکیت خوانده » (خوانده در اینجا شخصی است که با وجود اتمام قرارداد بدون...
دعوای بطلان قرارداد به جهت فضولی بودن
ابطال معامله فضولی یکی از تدابیر قانونگذار،در مواقعی می باشد که ملکی بدون اجازه مالک مورد خرید و فروش قرار می گیرد و مبایعه نامه برای...
فسخ مبایعه نامه ملک در چه شرایطی امکان پذیر است؟
فسخ مبایعه نامه ملک ( قولنامه) به معنی پایان دادن به مبایعه نامه و بر هم زدن عقد توسط خریدار یا فروشنده می باشد. اصل...
عقد رهن چیست؟
عقد رهن از جمله عقود معین است که مقررات آن در قانون مدنی بیان شده است مطابق ماده ۷۷۱ قانون مدنی : “رهن عقدی است که...
ملک مشاع چیست؟
مطابق قانون، ملک مشاع ، ملکی است که بین دو یا چند نفر مشترک باشد. سهم تمامی مالکین در بخش های مختلف ملک مشاع، پراکنده است به...
استرداد ثمن معامله چه شرایطی دارد؟
در بسیاری از موارد ممکن است معامله ای بر روی ملکی منعقد شود و مقداری از ثمن معامله یا تمام آن به فروشنده پرداخت شود اما بعد از...
مطالبه ثمن معامله در چه صورتی امکان پذیر است؟
در صورت نقض تعهد به پرداخت ثمن معامله از سوی خریدار، فروشنده می تواند به طرفیت شخص مذکور دعوای مطالبه ثمن معامله را به عنوان یک دعوای...