اطلاعات بانکی

ابطال بخشنامه ممنوع الخروجی مدیران فاقد امضاءاشخاص حقوقی
برابر مفاد دادنامه شماره 786-785مورخ 18/6/1399هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 8بخشنامه شماره 337794/95مورخ25/10/1395 بانک مرکزی   مبنی بر امکان ممنوع الخروجی مدیران فاقد حق امضاء...
ابطال بخشنامه ممنوع الخروجی مدیران فاقد امضاءاشخاص حقوقی