میزان نرخ دیه در سال 1403

میزان نرخ دیه در سال 1403

نرخ دیه در ماه عادی: یک میلیاردو دیویست میلیون تومان میباشد.

نرخ دیه در ماه حرام: یک میلیاردو ششصد میلیون تومان میباشد.

ماه های حرام برای تعیین نرخ دیه

ذالقعده: از 21 اردیبهشت تا 18 خرداد.

ذی الحجه: از 19 خرداد تا 16 تیر.

محرم: از 17 تیر ماه تا 15 مرداد ماه.

رجب: از 13 دی ماه تا 11 بهمن.

میزان نرخ دیه کامل زن نیز در سال 1403، برابر با مبلغ 600 میلیون تومان در ماه‌های عادی و 800 میلیون تومان در ماه‌های حرام است.

وکلای فصیح.