استرداد اضافه پرداختی مودی

جدول عنوان ها

استرداد اضافه پرداختی مودی، در صورتی است که مالیات پرداختی مودی قطعی میگردد و وی مطلع میگردد که مشمول معافیت های مالیاتی بوده است اما معافیت های مزبور توسط اداره امور مالیاتی اعمال نشده است.از این رو مودی درخواست استرداد مالیات یا اصلاح برگ قطعی مالیات را می نماید، در این مواقع اداره امور مالیاتی نیز ملزم است برگ قطعی اصلاحی مالیات را با احتساب معافیت مالیاتی قانونی صادر نماید و بایستی مالیات اضافی دریافتی به مودی مسترد گردد.

دریافت مالیات مازاد پرداختی از مودی مالیاتی چه حکمی در قانون دارد؟

اصل حاکمیت قانون و قانونی بودن مالیات ایجاب می نماید که دستگاه مالیات ستانی دولت برابر قانون و مقداری که قانونگذار تعیین کرده است از اشخاص مشمول مالیات،اقدام به وصول مالیات نماید.پرداخت اضافی مالیات در واقع وصول مالیات برخلاف میزان مقرر در قانون بوده و به استناد مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدنی از مصادیق استیفای ناروا و دارا شدن بلاجهت و دریافت من غیر حق مالیات از اشخاص به شمار می آید.از این رو دستگاه مالیات ستانی دولت ضامن در مسترد داشتن وجوهی که من غیر حق به عنوان مالیات دریافت کرده است میباشد.

از این رو…
در حقوق مالیاتی ایران در مواردی که مالیات اضافی دریافت شده باشد ادارات امور مالیاتی به بازگرداندن اضافه وجوه دریافتی مکلف می باشند.

نحوه استرداد اضافه پرداختی مودی به چه صورتی می باشد؟

استرداد مالیات ممکن است راسا با تشخیص ،بررسی و احراز اداره امور مالیاتی صورت گیرد و یا از طرف مودی درخواست گردد. براین اساس مقررات مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ ق.م.م شرایط خاصی را برای استرداد مالیات اضافی پیش بینی کرده است.
طبق ماده ۲۴۲ ق.م.م :
“اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد،وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف ۱ ماه به مودی پرداخت کند.”

در موارد اضافه پرداختی مالیات ، اداره امور مالیاتی مکلف به مسترد داشتن اصل مبلغ اضافی است.

همچنین برابر ماده ۳۰۳ قانون مدنی :

“کسی که مالی را غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.”
در تبصره ماده ۲۴۲ق.م.م حتی برای شخصی که مالیات اضافی پرداخت کرده است خسارت، نیز پیش بینی شده است.از این رو در تبصره ماده ۲۴۲ ق.م.م مقرر شده است:
“مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ۵/۱ درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مودی پرداخت خواهد شد.حکم این تبصره نسبت به مالیات های تکلیفی و علی الحساب های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود.”

درخصوص استرداد اضافه پرداختی مودی ،مرجع حل اختلاف کجاست؟

با توجه به ماده ۲۴۲ ق.م.م چنانچه اضافه پرداختی به دلیل اشتباه در محاسبه باشد ضرورتی به ارسال پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی نمی باشد.

بلکه ورود هیات حل اختلاف مالیاتی نسبت به رسیدگی به اختلاف موضوع استرداد مالیات هنگامی است که درخواست استرداد مودی ، مورد موافقت اداره امور مالیاتی قرار نگیرد.

در این صورت مودی می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ اعلام نظر اداره امور مالیاتی از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند.
رای هیات حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است و در صورت صدور رای به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط ملزم به اجرای آن خواهد بود.
منظوراز اشتباه محاسبه اعم از اشتباه شکلی و ماهوی می باشد.
اشتباه شکلی :اشتباه شکلی همان اشتباه در محاسبه اعداد و ارقام می باشد.
اشتباه ماهوی :اشتباه ماهوی عدم محاسبه کسور و معافیت های مالیاتی است که طبق قانون به مودی مالیاتی تعلق می گیرد.اما مامور مالیاتی در گزارش رسیدگی و برگ تشخیص مالیات تهیه و صادر شده ،معافیت مالیاتی متعلق را محاسبه نکرده است.
بنابراین…

چنانچه مودی مالیاتی پس از قطعیت مالیات و آگاهی از عدم برخورداری معافیت های مالیاتی که توسط اداره امور مالیاتی اعمال نگردید،درخواست استرداد مالیات یا اصلاح برگ قطعی مالیات را با توجه به داشتن استحقاق قانونی برخوردار از معافیت مالیاتی بنماید،اداره امور مالیاتی مکلف است برگ قطعی اصلاحی مالیات با احتساب معافیت مالیاتی قانونی صادر نماید و به هر روی،باید مالیات اضافی دریافتی برابر ماده ۲۴۲ ق.م.م به مودی مسترد گردد.

به این محتوا امتیاز دهید
برچسب ها
مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *